สิทธิพิเศษและส่วนลด
ส่วนลดค่าแรกเข้าศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน TNI

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ต้องเป็นพี่ น้อง บุตร หรือ หลานสายตรงของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 

สิทธิพิเศษ โควตาศิษย์ TNI 

กรณีผู้สมัครผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

มีสิทธิ์รับส่วนลดค่าเล่าเรียน  มูลค่า 10,000 บาท 

 

เกณฑ์การพิจารณา

 ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ตามระบบการรับสมัครเรียนของสถาบันฯ

         -  ระบบโควตา

            -  ระบบการสอบตรง

            -  ระบบ Portfolio

            -  ระบบ Admission

    

 หลักฐานการสมัคร

1 ใบสมัคร ประเภทโควตาศิษย์ TNI   (สมัครออนไลน์บน www.tni.ac.th)

2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (ติดใบสมัคร)                                                                    จำนวน 1  รูป

3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)                                                จำนวน 1 ฉบับ

4 ใบแสดงผลการเรียน (6 ภาคการศึกษา)                                                                          จำนวน 1 ฉบับ

5 เอกสารแสดงหลักฐานการเป็นศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่า  TNI ของญาติ ของผู้สมัคร                 จำนวน 1 ฉบับ

      เช่น สำเนาบัตรนักศึกษา หรือสำเนาใบแสดงผลการเรียน เป็นต้น 

 

Posted: 29-04-2562, Views: 903


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Posted: 07-08-2563, Views: 1,078
ข่าวทั้งหมดข้อมูลที่น่าสนใจ