โปรดอ่านรายละเอียดในการรับสมัครให้ละเอียดก่อนกรอกใบสมัคร
 
หลักสูตรที่เลือกสมัคร * อันดับที่ 1
 
ข้อมูลผู้สมัคร
ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย) * นาย น.ส. นาง นามสกุล
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) First Name * Last Name
กรุณาเลือกกรอก เลขประจำตัวประชาชน/เลข Passport อย่างใดอย่างหนึ่ง*
หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่ได้กรอก ให้เว้นว่าง
เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) ยืนยันเลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก)
เลขประจำตัวหนังสือเดินทาง (Passport) ยืนยันเลขประจำตัวหนังสือเดินทาง (Confirm Passport)
เกิดวันที่ * เดือน  พ.ศ.
ภูมิลำเนา * เชื้อชาติ * สัญชาติ * ศาสนา *
สถานภาพ * โสด สมรส หย่าร้าง หม้าย
จำนวนพี่น้องทั้งหมด * คน (รวมตัวเองด้วย) จำนวนพี่น้องที่กำลังศึกษาอยู่ * คน รายได้ครอบครัว * บาท/ปี
 

ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อสะดวกในระหว่างการสมัคร

เลขที่ * หมู่ที่ หมู่บ้าน/อื่นๆ ตรอก/ซอย
ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต  จังหวัด * รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์บ้าน  โทรศัพท์มือถือ *  โทรสาร
e-mail * (กรุณากรอกอีเมล์ที่ท่านใช้งานอยู่ปัจจุบัน เนื่องจากต้องใช้ในการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่)
 
ข้อมูลผู้ปกครอง
ชื่อ-สกุล (บิดา)  เบอร์โทร  E-Mai:
ชื่อ-สกุล (มารดา)  เบอร์โทร  E-Mail:
 

ข้อมูลทางการศึกษา (กำลังศึกษา/จบการศึกษา)

กำลังศึกษา/จบการศึกษา *
ในระดับ : * ป.ตรี ป.โท อื่นๆ(โปรดระบุ)
สาขาวิชาหรือโปรแกรมที่ศึกษา * คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) *
ชื่อสถานศึกษา *
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต  จังหวัด * รหัสไปรษณีย์ *
ประเทศ *
 
 
 
ผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) TOEFL ได้คะแนน
  IELTS ได้คะแนน
  อื่นๆ (โปรดระบุ)
     
1. การวัดระดับภาษาญี่ปุ่น  ท่านได้ประกาศนียบัตรการวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น N1 N2 N3 N4 N5
2. ในกรณีที่ยังไม่เคยสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น
ท่านประเมินความรู้หรือทักษะภาษาญี่ปุ่นของท่านในระดับใด
N1 N2 N3 N4 N5 ไม่มี
  อื่นๆ (โปรดระบุ)
     
 
ทุนการศึกษา (ผู้สมัครสอบตรงทุกคนมีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษาโดยเกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.75)   ไม่ต้องการสอบชิงทุนการศึกษา   ต้องการสอบชิงทุนการศึกษา (กรุณากรอกข้อความด้านล่างให้ครบถ้วน)
 

สำหรับผู้ต้องการสอบชิงทุนการศึกษา

1) ครอบครัว
ชื่อ-นามสกุล ความสัมพันธ์ อายุ อาชีพ ที่อยู่
หมายเหตุ ถ้ามีจำนวนสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 4 คน กรุณาคลิกที่ปุ่ม
 
2) เพราะเหตุใดจึงเลือกเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และต้องการขอรับทุนการศึกษา
 
ข้อมูลสถานที่ทำงาน (สำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว)
อายุการทำงานจากอดีต – ปัจจุบัน
ตำแหน่งงานปัจจุบัน  ชื่อองค์กรที่ทำงานปัจจุบัน
เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย
ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์  โทรสาร เว็บไซต์

เหตุผลในการเลือกศึกษาต่อ
* กรุณาตอบคำถามโดยอธิบายงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน เหตุใดจึงต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
และท่านจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในงานปัจจุบันอย่างไร หรือมีแผนการในอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษาอย่างไร


* ท่านรู้จักสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น จากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

1. เว็บไซต์ Sanook.com
2. จากบูธประชาสัมพันธ์งานตลาดนัดอุดมศึกษา / งานมหกรรมการศึกษาต่างๆ
3. ค้นข้อมูลจาก Google
4. รุ่นพี่แนะนำ
5. เพื่อนแนะนำ
6. ผู้ปกครอง / ญาติ แนะนำ
7. บูทประชาสัมพันธ์ / งานแสดงอุตสาหกรรม
8. คลื่นวิทยุ
9. หนังสือพิมพ์
10. เว็บไซต์ Dek-d.com
11. เว็บไซต์ Eduzones.com
12. เว็บไซต์ Admissionpremium.com
13. เว็บไซต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น (www.tni.ac.th)
14.Facebook Fanpage ศูนย์รับสมัครนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
15.Fanpage ThaiNichi
16.สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
17.ศิยษ์เก่า
18.Facebook Fanpage บัณฑิตวิทยาลัย TNI
19.Website บัณฑิตวิทยาลัย TNI
20. อื่นๆ ระบุ
 
เพื่อประโยชน์ของท่านกรุณากรอกข้อมูล และตรวจสอบใบสมัครให้ปรากฏข้อมูลชัดเจนและสมบูรณ์ การสมัครทาง online จะไม่สมบูรณ์จนกว่าผู้สมัครจะจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครมาให้ครบถ้วน