พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน / บัตรเข้าห้องสอบ

*************************************************************

หมายเลขบัตรประชาชน
เลือกขนาดกระดาษเป็น A4 ก่อนพิมพ์แบบฟอร์ม
ในกรณีที่ใช้ IE แล้วไม่สามรถเรียกพิมพ์เอกสารได้ ให้เปลี่ยนไปใช้ Chrome หรือ Firefox แทน