Exchange Program

โอกาสในการแลกเปลี่ยน เรียนต่อ ฝึกงาน และทำงานในประเทศญี่ปุ่นของนักศึกษา TNI

ระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีเทียบโอน และปริญญาโท

 1. การแลกเปลี่ยนระยะสั้นระหว่างนักศึกษา TNI ทุกระดับกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยคู่มิตร (MOU) ในประเทศญี่ปุ่น
  • TNI มีโครงการส่งเสริมให้นักศึกษาทุกระดับ เดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างปิดภาคฤดูร้อนและปิดภาคเรียนเดือนตุลาคมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยคู่มิตรในประเทศญี่ปุ่น โดยมีทั้งประเภทได้รับทุนสนับสนุนจำนวนหนึ่งและประเภทออกค่าใช้จ่ายเองในอัตราลดพิเศษเฉพาะนักศึกษา TNI
  • นักศึกษาญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัยคู่มิตร (MOU) เดินทางมาแลกเปลี่ยนที่ TNI ในระหว่างปิดภาคฤดูร้อน (สิงหาคม) และฤดูหนาว(กุมภาพันธ์-มีนาคม)
 2. การเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะสั้นที่ประเภทญี่ปุ่น
  • มหาวิทยาลัย คู่มิตรของ TNI หลายแห่งมีโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมให้นักศึกษาจากต่างประเทศ เช่น ABK (ASIA BUNKA KAIKAN), Bunka Gakuin Daigaku, Tohoku Gakuin University และ Kyushu University เป็นต้น นักศึกษาของ TNI ที่ประสงค์จะสมัครเรียนในโครงการเหล่านี้ จะเสียค่าใช้จ่ายในอัตราของมหาวิทยาลัยคู่มิตร เช่น Tohoku Gakuin University มีโครงการ Homestay 5 สัปดาห์ ในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน
   ค่าใช้จ่าย 3,000 US $ รวมค่าใช้จ่ายทัศนศึกษาเมืองเกียวโต ฮิโรชิมา และนารา สำหรับนักศึกษา TNI จะเสียค่าใช้จ่ายเพียง 2,000 US
 3. การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
  • สำหรับ นักศึกษา TNI ในระดับปริญญาตรีและปริญญาตรีเทียบโอน สามารถสมัครไปเรียน ณ มหาวิทยาลัยคู่มิตรในประเทศญี่ปุ่นเป็น เวลา 1 ปี ในปีการศึกษาที่ 3 หรือ 4 โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก JASSO (องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยคู่มิตรจะเป็นผู้เสนอชื่อนักศึกษาที่เหมาะสม เพื่อการรับทุนสนับสนุน (ดู องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น) หรือสามารถ (ดู ทุนการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น)
  • สำหรับ นักศึกษา TNI ที่ต้องการไปเรียนต่อในระดับปริญญาโท สามารถเลือกสถาบันการศึกษาและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโดยคำแนะนำของอาจารย์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และติดต่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ เช่น AJINZAI, JASSO มูลนิธิและองค์การสนับสนุนตลอดจนบริษัทเอกชน โดยการแนะนำของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ดู กองทุนสนับสนุนนักศึกษาเอเชีย)
 4. การไปทัศนศึกษา/ ดูงานต่างประเทศระดับปริญญาโท
  • สำหรับนักศึกษา TNI ในระดับปริญญาโท สถาบันมีโครงการสัมมนาและโครงการศึกษาระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ นักศึกษาทุกระดับชั้นยังมีโอกาสสมัครไปเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นในโครงการของ TNI อีกด้วย
 5. การฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
  • มหาวิทยาลัยคู่มิตรในประเทศญี่ปุ่น สนับสนุนทุนการศึกษา การฝึกงาน และการวิจัยระยะสั้นสำหรับนักศึกษา TNI
  • บริษัทต่างๆ ที่สนับสนุนทุนการศึกษาของ TNI สนใจให้การสนับสนุนด้านการฝึกงานของนักศึกษา TNI ทั้งในประเทศไทยและในประเทศญี่ปุ่น
 6. การไปทัศนศึกษา/ ดูงานต่างประเทศระดับปริญญาโท
  • สำหรับนักศึกษา TNI ในระดับปริญญาโท สถาบันมีโครงการสัมมนาและโครงการศึกษาระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ นักศึกษาทุกระดับชั้นยังมีโอกาสสมัครไปเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นในโครงการของ TNI อีกด้วย

โอกาสในการแลกเปลี่ยน เรียนต่อ ฝึกงาน และทำงานในประเทศญี่ปุ่นของนักศึกษา TNI มาแล้ว


นักศึกษาสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อและทุนการศึกษา ได้จากเว็บไซต์ต่างๆ ดังนี

TNI NEWS / ข่าวสาร
ALL NEWS
STAY CONTACT WITH US

Send Us a Message