งานบัญชีและการเงิน

รายชื่อ Suplier เลขที่ Invoice ได้รับเงินวันที่ 20 ก.ย.62

ประเภท รับเช็คที่สถาบันฯ

รายชื่อ Suplier เลขที่ Invoice ได้รับเงินวันที่ 20 ก.ย.62

ประเภท โอนเงินเข้าบัญชี

รายชื่อ Suplier เลขที่ Invoice ได้รับเงินวันที่ 20 ส.ค.62

ประเภท รับเช็คที่สถาบันฯ

รายชื่อ Suplier เลขที่ Invoice ได้รับเงินวันที่ 22 ส.ค.62

ประเภท โอนเงินเข้าบัญชี

รายชื่อ Suplier เลขที่ Invoice ได้รับเงินวันที่ 22 ก.ค.62

ประเภท รับเช็คที่สถาบันฯ

รายชื่อ Suplier เลขที่ Invoice ได้รับเงินวันที่ 22 ก.ค.62

ประเภท โอนเงินเข้าบัญชี

รายชื่อ Suplier เลขที่ Invoice ได้รับเงินวันที่ 20 มิ.ย.62

ประเภท รับเช็คที่สถาบันฯ

รายชื่อ Suplier เลขที่ Invoice ได้รับเงินวันที่ 20 มิ.ย.62

ประเภท โอนเงินเข้าบัญชี

หนังสือรับทราบขั้นตอนการโอนเงินผ่านบัญชี

ขั้นตอนสำหรับการเป็นคู่กับสถาบันฯ

กำหนดการตัดรอบเอกสารวางบิลและการโอนเงิน

 
TNI NEWS / ข่าวสาร
ALL NEWS
STAY CONTACT WITH US

Send Us a Message