ข่าวน่าสนใจ
Special Talk: “Business Operation in Asia-Pacific” โดย อธิการบดี

Special Talk: Business Operation in Asia-Pacific

          ครั้งแรกกับการบรรยายพิเศษ (Special Talk) ให้กับ นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) และสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2-4 โดย รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ในหัวข้อ “New Era of HRD for the Asian Community” ให้ความรู้กับนักศึกษาในด้านของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น “คนเก่งดีมีความสุข” ตามหลัก Monozukuri ซึ่งเป็นค่านิยมหลักของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่มุ่งให้บัณฑิตของสถาบันฯ มีทักษะ Hard Skill and Soft Skill ควบคู่กัน โดยท่านอธิการบดีได้กล่าวว่า “การพัฒนาคนเก่งนั้น เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาองค์กร สังคมและประเทศชาติ” อันนำมาสู่นวัตกรรม หรือ “Innovation” ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ หรือ “Creativity” สิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่ง คุณค่า (Value) ให้กับสังคมอย่างยั่งยืน

          ในช่วงสุดท้ายของการบรรยาย (Advice for students) ท่านอธิการบดี เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนและซักถามประเด็นต่างๆ โดยทุกคำถามได้ให้คำแนะนำจากประสบการณ์จริง ตามหลัก “5 Gen” ซึ่งเป็นเทคนิคการเรียนรู้แบบญี่ปุ่น ได้แก่ Genba = สถานที่เกิดเหตุจริง, Genbutsu = ของจริงที่เกิดขึ้น, Genjitsu = สถานการณ์จริงที่ทำให้เกิดขึ้น, Genri = หลักการทางทฤษฎี และ Gensoku = ระเบียบกฎเกณฑ์ เพื่อให้นักศึกษาของสถาบันเป็นบัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น อย่างสร้างสรรค์ ตามหลัก Monozukuri

Posted: 12-03-2562, Views: 92


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Posted: 04-02-2562, Views: 331
ข่าวทั้งหมด
TNI NEWS / ข่าวสาร
ALL NEWS
STAY CONTACT WITH US

Send Us a Message