ข่าวอื่นๆ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ผ่านการรับรองวิทยฐานะในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด

           เมื่อวันพุธที่ 8 ส.ค. 61 สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น(TNI) เพื่อการพิจารณารับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เมื่อวันพุธที่ 14 พ.ย. 61  โดยที่ประชุมเห็นชอบผลการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ว่ามีระดับคุณภาพและตามหลักเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะ ซึ่งสามารถจัดการสอนได้ตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามมาตรฐานและประสาทปริญญาบัตรในระดับชั้นและสาขาวิชาที่จัดการสอนได้ เนื่องจากสถาบันมีผลการประเมินทุกองค์ประกอบผ่านระดับดีทุกหลักสูตร และให้การรับรองวิทยฐานะระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน เนื่องจากเป็นไปตามมาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมการจัดการศึกษา ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการ และมาตรฐานด้านการดำเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

Posted: 10-01-2562, Views: 121


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
TNI NEWS / ข่าวสาร
ALL NEWS
STAY CONTACT WITH US

Send Us a Message